Regulamin

REGULAMIN WYDARZENIA

I. Informacje ogólne:

1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia Into Tech Future organizowanej przez STARGATE TECHNOLOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jawiszowicach, KRS 0000507871, NIP: 5492437939 REGON: 123108819, zwaną dalej Organizatorem.

2. Osoby, które zdecydowały się na udział w wydarzeniu, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

II. Uczestnictwo w imprezach:

1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.

3. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania wydarzenia, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia lub rekompensaty finansowej.

III. Zasady bezpieczeństwa.

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i wydarzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na wydarzenie jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.

3. Zabronione jest:

a. wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych,

b. wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych,

c. wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom, których ubiór narusza dobre obyczaje,

d. palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.

4. Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić lub w najgorszym wypadku wyprowadzić uczestnika naruszającego postanowienia regulaminu.

5. Obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych.

6. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nieposiadających aktualnych na daną imprezę identyfikatorów wydanych przez organizatora: na scenę, zaplecze, do pomieszczeń technicznych, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.

7. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.

8. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.

IV. Rejestrowanie wydarzenia oraz wykonywanie zdjęć.

1. W trakcie wydarzeń nie wolno bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać wydarzenia, utrwalać go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.

2. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić z terenu imprezy osobę, która nie stosuje się do zakazu.

3. Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali stosowną akredytację prasową od Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy imprezy oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę uczestnicząc w wydarzeniu. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji. Nagrany materiał będzie wykorzystany wyłącznie do celów archiwizacyjnych i informacyjnych, dokumentujących działania Organizatora.