Polityka prywatności

Użytkowniku!

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, plikach cookies oraz technologiach wykorzystywanych na stronie https://intotechfuture.com oraz wszystkich jej podstronach. Korzystając ze strony internetowej https://intotechfuture.com, akceptujesz warunki niniejszej Polityki Prywatności.

Chcielibyśmy, abyś wiedział/a, że dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W tym celu zastosowaliśmy odpowiednie środki techniczno – organizacyjne zapewniające ich ochronę zgodnie z wdrożonymi przez nas procedurami wewnętrznymi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookies lub innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze strony https://intotechfuture.com przez Użytkownika.

Administrator zbiera dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na stronę www, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Pliki cookies oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.

I. Definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

Strona internetowa – witryna internetowa pod adresem https://intotechfuture.com oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie tj. formularz kontaktowy, formularz do umieszczenia komentarza itp.

Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych na stronie internetowej oraz profili utworzonych w social mediach

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizyczne, w szczególności poprzez imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, takie jak: IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii.

Partner – podmiot, z którym współpracuje Administrator, dostarczający treści marketingowe dopasowane do Użytkownika lub pośredniczący w dostarczaniu takich treści.

II. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest STARGATE TECHNOLOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jawiszowicach, KRS 0000507871, NIP: 5492437939 REGON: 123108819. Możesz się z nami skontaktować wysyłając maila na adres: admin@testspring.pl.

III. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
  • zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej i jej podstronach, a także gromadzenia danych ze strony https://intotechfuture.com.
  • informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych
 2. niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
  • przesłania oferty
  • wykonania usługi lub zawartej umowy, przesłania oferty na Twoją prośbę
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
  • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami
  • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych
 4. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
  • zarządzania stroną i tworzenia własnych baz danych
  • obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą „testspring” i “into tech future” raz konta w portalu LinkedIn pod nazwą „testspring” i “into tech future” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych
  • obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Testspring i Into Tech Future i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych
  • wysłania newslettera jako marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich
  • prowadzenia badań i analiz strony internetowej, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług
  • dostosowania treści wyświetlanych na stronie internetowej do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług
  • kontaktowania się z Tobą, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej
  • prowadzenia analiz statystycznych
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów
  • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami

IV. Odbiorcy danych osobowych

Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom wpierającym prowadzoną przez nas działalność gospodarczą. Dokonaliśmy wyboru podmiotów zewnętrznych, którzy gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 • podmioty zapewniające wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki newslettera,
 • podmioty zapewniające obsługę księgowo-podatkową, a także obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych
 • podmioty świadczące usługi w social media, tj. Facebook, Instagram, LinkedIn
 • inni zleceniobiorcy lub podwykonawcy, a także podmioty prawne współpracujące z Administratorem, w tym inni prawnicy, doradcy podatkowi, czy graficy.

Podmioty te znajdują się na terenie Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zachęcamy Cię do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności naszych dostawców:

V. Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy bezpośrednio danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów trzecich, w szczególności firm o zasięgu międzynarodowej, tj. Facebook Inc., LinkedIn Corporation, Google LLC może powodować, że Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wskazani wyżej dostawcy usług międzynarodowych stosują mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności standardowe klauzule umowne.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności każdego z dostawców:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem ze nami
  przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń
 • Pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody
  do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Zwracamy jednak uwagę, że po wycofaniu zgody Twoje dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń
 • Dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie
  przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w celu marketingu bezpośredniego
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
  przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem social mediów
  w tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Facebook, Instagram, LinkedIn – przez okres istnienia Fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym.
 • Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową
  będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do upływu okresu przedawnienia
  Okresy przechowywania danych wskazane w latach są liczone s na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

VII. Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzam Twoje dane osobowe. Niemniej jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach, Twoje dane osobowe mogą nie zostać w całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora

Pamiętaj, że Twoje uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu realizacji swoich praw możesz zwrócić się do nas jako Administratora poprzez adres admin@testspring.pl wskazując zakres swoich żądań.

VIII. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że niepodanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi, czy osiągnięcia określonego celu. Przykładowo podanie danych osobowych jest konieczne w celu skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Jeśli nie chcesz korzystać z usług lub funkcji dostępnych na stronie internetowej, to nie musisz podawać swoich danych osobowych.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu naszej oferty, którą kierujemy do Ciebie. Twoje dane mogą też być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na Twoje prawa i wolności. Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług, np. dostawca newslettera. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji odbiorców newslettera i odwiedzających witrynę https://intotechfuture.com oraz kierowanie do nich ciekawych treści czy spersonalizowanych reklam. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania, jeżeli mogłoby mieć to wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

X. Pliki cookies

Za pośrednictwem strony internetowej mogą być gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany (tzw. pliki cookies). Dla potrzeb zarządzania stroną internetową i usprawnienia nawigacji używamy plików cookies. Jeśli chcesz wiedzieć czym są pliki cookies polecamy zapoznać się z informacją znajdującą się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Na naszej stronie stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • Pliki cookies niezbędne – są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności oraz do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu i podtrzymania twojej sesji. Bez tego rodzaju plików cookies nie jest możliwe świadczenie ci wielu usług, które oferujemy. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji w celach marketingowych.
 • Pliki cookies analityczne – te pliki cookies zbierają informacje o tym w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej np. jakie podstrony odwiedzasz najczęściej i czy podczas ich odwiedzania pojawiają się błędy, możemy również sprawdzać źródła ruchu – kierunki przekierowania. Ten rodzaj cookies nie zbiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej, ale może zbierać adresy IP urządzenia, z którego korzystasz ze strony internetowej. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe i służą jedynie do doskonalenia i ulepszania serwisów internetowych, dostosowania działań strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowania wyświetlania reklam np. aby zapobiegać wielokrotnemu wyświetlaniu tej samej reklamy. Możemy również dokonywać pomiaru skuteczności reklam.
 • Pliki cookies reklamowe – Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych umożliwiają dostosowanie treści dopasowanych do konkretnej grupy odbiorców, są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych. Pliki te pamiętają, że odwiedzałeś nasze serwisy i jakie aktywności na nich wykonałeś, a zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.
 • Pliki cookies własne- ustawiane są przez serwery internetowe naszych serwisów.
 • Pliki cookies osób trzecich – ustawiane są przez serwery internetowe innych stron niż nasze serwisy.

Zakres wykorzystania plików cookies jest ograniczony wyłącznie do aspektów technicznych (funkcjonalności strony), celów statystycznych oraz prowadzenia marketingu produktów własnych i usług.

Okres przechowywania cookies; Partnerzy

Ze względu na okres przechowywania można wyróżnić pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”.

Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone. Są to przede wszystkim pliki cookies niezbędne.

Partnerzy i podmioty trzecie wykorzystują pliki cookies w następujących celach: analitycznych i statystycznych, pomiar ruchu internetowego, dopasowanie przekazu reklamowego do konkretnej grupy odbiorców, pomiar skuteczności działań marketingowych, analizowanie działań sprzedażowych w Internecie, świadczenie usług reklamowych, dowodowe, analityczne i statystyczne, remarketing, Google AdWords, Google Analytics.

Możliwość wyłączenia plików cookies; remarkeing; Google AdWords; Google Analytics

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania strony internetowej.

Remarketing i funkcja Podobni odbiorcy w AdWords pozwalają dotrzeć do użytkowników, którzy już odwiedzili stronę internetową, i utworzyć dla nich dostosowany komunikat.

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając w przycisk „Zgoda”, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies, chyba że później postanowisz je wyłączyć.

Pamiętaj, że masz możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Możesz również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki. W poniżej umieszczonych linkach zawarte są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Możesz zapobiec pobieraniu danych przez plik cookie za pośrednictwem Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

XI. Wykorzystywane narzędzia

Na stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki usprawniające działania strony internetowej.

 • Formularz kontaktowy na stronie
  Korzystamy z wtyczki formularza kontaktowego. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować za jego pośrednictwem będziesz musiał/a podać imię, adres e-mail oraz temat wiadomości oraz dane podane w treści wiadomości. Przedmiotowe dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Tobą. Musisz również wiedzieć, że korzystając z formularza kontaktowego zbieramy Twój adres IP oraz podpis Twojej przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
 • social media -Fanpage na Facebooku, profil na Instagramie
  Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub Instagramie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage/Instagramem, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, tworzenia społeczności Fanpage/Instagrama.
  Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie mojego Fanpage/Instagrama. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook czy Instagram wynikają z regulaminów firmy Facebook Inc. W każdej chwili możesz przestać obserwować nasz Fanpage/Instagram. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od nas jako Administratora, a związane z Fanpage/Instagramem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Jako Administrator widzimy Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.
 • Narzędzia analityczne
  Korzystamy z wtyczki Google Analitics, Google Search Console, Facebook Pixel, Statify, w celu analizy statystyk. Stosowana przez nas wtyczka nie zbiera żadnych niepotrzebnych ani osobistych informacji, nie wymaga również plików cookies. Wtyczka nie zbiera adresów IP, bo liczy nie użytkowników, ale ilość wyświetleń. Analizujemy statystyki w celu bieżącej aktualizacji i poprawy prowadzonej przez nas strony.
 • Linki odsyłające na blogu
  Na stronie internetowej mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym linki afiliacyjne podchodzące od partnerskich sieci. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Jako Administrator nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony internetowe. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 • Logi serwera
  Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się ta strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. tj. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, informacje o przeglądarce użytkownika, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany, informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego korzystasz. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

XII. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XIII. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest ważna od 12.11.2020 r. i obowiązuje do czasu jej aktualizacji. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Informacje o jakiejkolwiek zmianie Polityki Prywatności zostaną udostępnione na stronie internetowej. Zalecamy każdorazowe przeglądanie Polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie.